Klachtenreglement

Klachtenreglement

Kernwaarden van Lucassen Bewindvoering zijn: eerlijkheid, openheid, respect voor elkaar en waar het belang van onze cliënt

altijd voorop staat. Dit om vooral duidelijkheid te verschaffen en misverstanden te voorkomen. Wij handelen hiernaar.

Daarbij in acht genomen dat wij de privacy van onze cliënten waarborgen. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing of

anderszins niet tevreden bent met de dienstverlening van Lucassen Bewindvoering  of het handelen van een medewerker

kunt u volgens het klachtenreglement bezwaar aantekenen of een klacht indienen.


U kunt hier het klachtenreglement downloaden. Wij beoordelen en handelen uw klacht af.